Windows Server 2022 Version 21H2 (OS Build 20348.230 – 2021.09)

636

– Bản cài đặt Windows Server 2022 cập nhật mới nhất tháng 09/2021 (OS Build 20348.230). Được tải trực tiếp từ server của Microsoft. Bản cài đặt gồm có các phiên bản sau:

Windows Server 2022 Standard
Windows Server 2022 Standard (Desktop Experience)
Windows Server 2022 Datacenter
Windows Server 2022 Datacenter (Desktop Experience)

* Info:

RAR: Windows Server 2022 Version 21H2 (OS Build 20348.230 – 2021.09).rar
SHA1: d7e9da2b601503c60d707046ec25a12c6cc35a81
ISO: en-us_windows_server_version_2022_updated_sep_2021_x64_dvd_f4ba9ac1.iso
SHA1: 6d4e63ff13376c8e664e4031c326e2d17a50f7da
File Size: 4.64 GB

DOWNLOAD

Passwordalldcm.com