Windows 10 Version 21H2 Business & Consumer Editions (OS Build 19044.1288)

Bản cài đặt nguyên gốc mới nhất tháng 11/2021 của Windows 10 Version 21H2 Business & Consumer Editions (OS Build 19044.1288). Windows 10 Version 21H2 Consumer Editions gồm các phiên...