Windows 10 Version 21H2 Business & Consumer Editions (OS Build 19044.1288)

2721
 • Bản cài đặt nguyên gốc mới nhất tháng 11/2021 của Windows 10 Version 21H2 Business & Consumer Editions (OS Build 19044.1288).
 • Windows 10 Version 21H2 Consumer Editions gồm các phiên bản sau.
  Windows 10 Home
  Windows 10 Home N
  Windows 10 Home Single Language
  Windows 10 Education
  Windows 10 Education N
  Windows 10 Pro
  Windows 10 Pro N
  Windows 10 Pro Education
  Windows 10 Pro Education N
  Windows 10 Pro for Workstations
  Windows 10 Pro N for Workstations

32 Bit.

RAR: Windows 10 Version 21H2 Consumer Editions (OS Build 19044.1288) 32 Bit.rar
SHA-256: 29ee17ad65c6d19f19e8e88215f0aa291f5d2f04abfebf46c168a4a41fdfa04e
ISO: en-us_windows_10_consumer_editions_version_21h2_x86_dvd_31755f1b.iso
SHA-256: 31c0ce969deef08e0031a95eb5c0d639b9649adb67842fea373308d0f86c5131
File Size: 3.90 GB

DOWNLOAD

Password: alldcm.com

64 Bit.

RAR: Windows 10 Version 21H2 Consumer Editions (OS Build 19044.1288) 64 Bit.rar
SHA-256: 078b03f6bb965f0da24c2a7dd05f0bd71b7f4fd33ad17a1a442caa0f4d2a7284
ISO: en-us_windows_10_consumer_editions_version_21h2_x64_dvd_6cfdb144.iso
SHA-256: 7f6538f0eb33c30f0a5cbbf2f39973d4c8dea0d64f69bd18e406012f17a8234f
File Size: 5.47 GB

DOWNLOAD

Password: alldcm.com

 • Windows 10 Version 21H2 Business Editions gồm các phiên bản sau.
Windows 10 Education
Windows 10 Education N
Windows 10 Enterprise
Windows 10 Enterprise N
Windows 10 Pro
Windows 10 Pro N
Windows 10 Pro Education
Windows 10 Pro Education N
Windows 10 Pro for Workstations
Windows 10 Pro N for Workstations

32 Bit.

RAR: Windows 10 Version 21H2 Business Editions (OS Build 19044.1288) 32 Bit.rar
SHA-256: 0bde2c98405768efc0a4abcc018bd4d2ef12bc4a39625c50a94d8f8a97dd972f
ISO: en-us_windows_10_business_editions_version_21h2_x86_dvd_8aba314e.iso
SHA-256: e237b9e928fd059d8136a2db06da32bedf7a4d0e14e7db541433e538fe214d5a
File Size: 3.81 GB

DOWNLOAD

Password: alldcm.com

64 Bit.

RAR: Windows 10 Version 21H2 Business Editions (OS Build 19044.1288) 64 Bit.rar
SHA-256: b81e60905f60b38518fc2ff6c466b85e4fd41d3d4f74abdd3d10fc15dc78406b
ISO: en-us_windows_10_business_editions_version_21h2_x64_dvd_ce067768.iso
SHA-256: 1323fd1ef0cbfd4bf23fa56a6538ff69dd410ad49969983fee3df936a6c811c5
File Size: 5.35 GB

DOWNLOAD

Password: alldcm.com