Windows 11 Version 21H2 OS Build 22000.318 (Business, Consumer, IoT Editions)

Windows 11 Version 21H2 Consumer Editions (OS Build 22000.318). Windows 11 Home Windows 11 Home N Windows 11 Home Single Language Windows 11 Education Windows 11 Education N Windows 11 Pro Windows 11 Pro N Windows 11 Pro Education Windows...

Windows 10 Version 21H2 Business & Consumer Editions (OS Build 19044.1288)

Bản cài đặt nguyên gốc mới nhất tháng 11/2021 của Windows 10 Version 21H2 Business & Consumer Editions (OS Build 19044.1288). Windows 10 Version 21H2 Consumer Editions gồm các phiên...

Windows 10 Enterprise LTSC 2021 Version 21H2 (OS Build 19044.1288)

- File cài đặt Windows 10 Enterprise LTSC 2021 Version 21H2 (OS Build 19044.1288) gồm 02 phiên bản. Windows 10 Enterprise LTSC Windows 10 Enterprise N LTSC - Windows 10 Enterprise LTSC 2021 Version...

Windows 11 Version 21H2 Consumer & Business Editions (OS Build 22000.258)

Windows 11 Version 21H2 Consumer Editions (OS Build 22000.258). Windows 11 Home Windows 11 Home N Windows 11 Home Single Language Windows 11 Education Windows 11 Education N Windows 11 Pro Windows 11 Pro N Windows 11 Pro...

Windows 11 Version 21H2 Final – OS Build 22000.194 (Consumer & Business Editions)

Bản cài đặt Windows 11 final nguyên gốc mới nhất tháng 10/2021 của Microsoft. - Windows 11 Version 21H2 Consumer Editions (OS Build 22000.194). Windows 11 Home Windows 11 Home N Windows 11 Home...

Windows 10 Version 21H1 Consumer Editions (OS Build 19043.1237 – 2021.09)

Bản cài đặt nguyên gốc mới nhất tháng 09/2021 của Windows 10 Version 21H1 Consumer Editions (OS Build 19043.1237). Windows 10 Home Windows 10 Home N Windows 10 Home Single Language Windows 10 Education Windows...

Windows 10 Version 21H1 Business Editions (OS Build 19043.1237 – 2021.09)

Bản cài đặt nguyên gốc mới nhất tháng 09/2021 của Windows 10 Version 21H1 Business Editions (OS Build 19043.1237). Windows 10 Education Windows 10 Education N Windows 10 Enterprise Windows 10 Enterprise N Windows 10...

Windows 10 Version 2009 (20H2) Consumer Editions (OS Build 19042.1237 – 2021.09)

Bản cài đặt nguyên gốc mới nhất tháng 09/2021 của Windows 10 Version 2009 (20H2) Consumer Editions (OS Build 19042.1237). Windows 10 Home Windows 10 Home N Windows 10 Home Single Language Windows 10...

Windows 10 Version 2009 (20H2) Business Editions (OS Build 19042.1237 – 2021.09)

Bản cài đặt nguyên gốc mới nhất tháng 09/2021 của Windows 10 Version 2009 (20H2) Business Editions (OS Build 19042.1237). Windows 10 Education Windows 10 Education N Windows 10 Enterprise Windows 10 Enterprise N Windows 10...

Windows 11 Version 21H2 (OS Build 22000.194)

Windows 11 Version 21H2 (OS Build 22000.194) nguyên bản Microsoft. File ISO cài đặt Windows 11 Version 21H2 (OS Build 22000.194) 64 bit bao gồm các bản cài đặt sau: Windows...