Windows 11 Version 21H2 Final – OS Build 22000.194 (Consumer & Business Editions)

987
  • Bản cài đặt Windows 11 final nguyên gốc mới nhất tháng 10/2021 của Microsoft.

Windows 11 Version 21H2 Consumer Editions (OS Build 22000.194).

Windows 11 Home
Windows 11 Home N
Windows 11 Home Single Language
Windows 11 Education
Windows 11 Education N
Windows 11 Pro
Windows 11 Pro N
Windows 11 Pro Education
Windows 11 Pro Education N
Windows 11 Pro for Workstations
Windows 11 Pro N for Workstations
RAR: Windows 11 Version 21H2 Consumer Editions (OS Build 22000.194).rar
SHA1: adbc806ccd40ce600843440dfe099032e0045414
ISO: en-us_windows_11_consumer_editions_x64_dvd_bd3cf8df.iso
SHA1: 849971ba1ddef294be2a79233edcf56b4e6991b0
File Size: 5.12 GB

DOWNLOAD

Password: alldcm.com

Windows 11 Version 21H2 Business Editions (OS Build 22000.194).

Windows 11 Education
Windows 11 Education N
Windows 11 Enterprise
Windows 11 Enterprise N
Windows 11 Pro
Windows 11 Pro N
Windows 11 Pro Education
Windows 11 Pro Education N
Windows 11 Pro for Workstations
Windows 11 Pro N for Workstations

RAR: Windows 11 Version 21H2 Business Editions (OS Build 22000.194).rar
SHA1: 32211226808c141c9f89117b715acc76f137fc82
ISO: en-us_windows_11_business_editions_x64_dvd_3a304c08.iso
SHA1: 6d8f93d16a5db659c57ec50f6854e0b946af86ca
File Size: 5.00 GB

DOWNLOAD

Password: alldcm.com