Windows 10 Version 21H1 Consumer Editions (OS Build 19043.1237 – 2021.09)

Bản cài đặt nguyên gốc mới nhất tháng 09/2021 của Windows 10 Version 21H1 Consumer Editions (OS Build 19043.1237). Windows 10 Home Windows 10 Home N Windows 10 Home Single Language Windows 10 Education Windows...

Windows 10 Version 21H1 Business Editions (OS Build 19043.1237 – 2021.09)

Bản cài đặt nguyên gốc mới nhất tháng 09/2021 của Windows 10 Version 21H1 Business Editions (OS Build 19043.1237). Windows 10 Education Windows 10 Education N Windows 10 Enterprise Windows 10 Enterprise N Windows 10...

Windows 10 Version 21H1 Consumer Editions (OS Build 19043.1165 – 2021.08)

Windows 10 Version 21H1 Consumer Editions (OS Build 19043.1165 - 2021.08). Windows 10 Home Windows 10 Home N Windows 10 Home Single Language Windows 10 Education Windows 10 Education N Windows 10 Pro Windows 10 Pro N Windows...

Windows 10 Version 21H1 Business Editions (OS Build 19043.1165 – 2021.08)

Windows 10 Version 21H1 Business Editions (OS Build 19043.1165 - 2021.08). Windows 10 Education Windows 10 Education N Windows 10 Enterprise Windows 10 Enterprise N Windows 10 Pro Windows 10 Pro N Windows 10 Pro Education Windows 10...

Windows 10 Version 21H1 Consumer Editions (OS Build 19043.928 – 2021.05)

Windows 10 Version 21H1 Consumer Editions (OS Build 19043.928 - 2021.05). Windows 10 Home Windows 10 Home N Windows 10 Home Single Language Windows 10 Education Windows 10 Education N Windows 10 Pro Windows 10 Pro N Windows...

Windows 10 Version 21H1 Business Editions (OS Build 19043.928)

Windows 10 Version 21H1 Business Editions (OS Build 19043.928 - 2021.05) Windows 10 Education Windows 10 Education N Windows 10 Enterprise Windows 10 Enterprise N Windows 10 Pro Windows 10 Pro N Windows 10 Pro Education Windows 10...