Windows 10 Version 21H1 Consumer Editions (OS Build 19043.1237 – 2021.09)

749
  • Bản cài đặt nguyên gốc mới nhất tháng 09/2021 của Windows 10 Version 21H1 Consumer Editions (OS Build 19043.1237).
Windows 10 Home
Windows 10 Home N
Windows 10 Home Single Language
Windows 10 Education
Windows 10 Education N
Windows 10 Pro
Windows 10 Pro N
Windows 10 Pro Education
Windows 10 Pro Education N
Windows 10 Pro for Workstations
Windows 10 Pro N for Workstations

32 Bit.

RAR: Windows 10 Version 21H1 Consumer Editions (OS Build 19043.1237 - 2021.09) 32 Bit.rar
SHA1: adf514614ffda261e86a347c60aca7fa9a51844b
ISO: en-us_windows_10_consumer_editions_version_21h1_updated_sep_2021_x86_dvd_6be14d59.iso
SHA1: 32d9199a3f35b6f3d1c835b8cfd896b4bb2b4fad
File Size: 3.87 GB

DOWNLOAD

Password: alldcm.com

64 Bit.

RAR: Windows 10 Version 21H1 Consumer Editions (OS Build 19043.1237 - 2021.09) 64 Bit.rar
SHA1: 117de47f5afd090413b236cceb335dcb6b80d8f1
ISO: en-us_windows_10_consumer_editions_version_21h1_updated_sep_2021_x64_dvd_9a13e3f5.iso
SHA1: c07a3b7ba015e0271ac18e044b8d210f65ce6638
File Size: 5.44 GB

DOWNLOAD

Password: alldcm.com