Windows Server 2022 Version 21H2 (OS Build 20348.350)

– Bản cài đặt Windows Server 2022 cập nhật mới nhất tháng 11/2021 (OS Build 20348.350). Được tải trực tiếp nguyên bản từ server của Microsoft. Bản cài đặt gồm có...

Windows Server 2022 Version 21H2 (OS Build 20348.230 – 2021.09)

– Bản cài đặt Windows Server 2022 cập nhật mới nhất tháng 09/2021 (OS Build 20348.230). Được tải trực tiếp từ server của Microsoft. Bản cài đặt gồm có các phiên...

Windows Server 2022 Version 21H2 (OS Build 20348.169 – 2021.08)

– Windows Server 2022 cập nhật mới nhất tháng 08/2021. Được tải trực tiếp từ server của Microsoft. Bản cài đặt gồm có các phiên bản sau: Windows Server 2022 StandardWindows Server...