Windows Server 2022 Version 21H2 (OS Build 20348.350)

– Bản cài đặt Windows Server 2022 cập nhật mới nhất tháng 11/2021 (OS Build 20348.350). Được tải trực tiếp nguyên bản từ server của Microsoft. Bản cài đặt gồm có...

Windows Server Version 20H2 Updated 11-2021 (OS Build 19042.1348)

– Bản cài đặt Windows Server Version 20H2 cập nhật mới nhất tháng 11/2021 (OS Build 19042.1348). Được tải trực tiếp từ server của Microsoft. Bao gồm 02 phiên bản core...

Windows Server 2022 Version 21H2 (OS Build 20348.230 – 2021.09)

– Bản cài đặt Windows Server 2022 cập nhật mới nhất tháng 09/2021 (OS Build 20348.230). Được tải trực tiếp từ server của Microsoft. Bản cài đặt gồm có các phiên...

Windows Server, Version 20H2 Updated 09-2021 (OS Build 19042.1237)

– Bản cài đặt Windows Server, Version 20H2 cập nhật mới nhất tháng 09/2021 (OS Build 19042.1237). Được tải trực tiếp từ server của Microsoft. Bao gồm 02 phiên bản là...

Windows Server 2022 Version 21H2 (OS Build 20348.169 – 2021.08)

– Windows Server 2022 cập nhật mới nhất tháng 08/2021. Được tải trực tiếp từ server của Microsoft. Bản cài đặt gồm có các phiên bản sau: Windows Server 2022 StandardWindows Server...

Windows Server 2019 (Updated Aug 2021)

- Windows Server 2019 cập nhật mới nhất tháng 08/2021. Được tải trực tiếp từ server của Microsoft. Bản cài đặt Windows Server 2019 này gồm có các phiên bản sau: Windows...

Windows Server 2019 Features on Demand

Windows Server 2019 Features on Demand Password: alldcm.com – Windows Server 2019 Features on Demand. RAR: Windows Server 2019 Features on Demand (x64).rar SHA1: 640c9e70087af18d21650fc161dbd91b468fd8db ISO: en_windows_server_2019_features_on_demand_x64_dvd_c6194375.iso SHA1: 113a9d70ec2a676dc95c5f088855b177ea630583 File Size: 334 MB DOWNLOAD

Windows Server 2019

Windows Server 2019 Windows Server 2019 Standard Windows Server 2019 Standard (Desktop Experience) Windows Server 2019 Datacenter Windows Server 2019 Datacenter (Desktop Experience) Password: alldcm.com – Windows Server 2019. RAR: Windows Server 2019 (x64).rar SHA1: 6b217b6b594665c9f95e6332680c26591288dc25 ISO: en_windows_server_2019_x64_dvd_4cb967d8.iso SHA1: 2047f4e9fe2894f138395f3fac037c007dd1493e File...

Windows Storage Server 2016 (Updated Jan 2017)

Windows Storage Server 2016 (Updated Jan 2017) Password: alldcm.com – Windows Storage Server 2016 (Updated Jan 2017). RAR: Windows Storage Server 2016 (Updated Jan 2017) (x64).rar SHA1: 12ea67b534da98c5d48608008e5c4187229b7a7d ISO: en_windows_storage_server_2016_x64_dvd_9718830.iso SHA1: 0a426b0d20478921e9be8b2a8e7d2f8512c44e80 File Size: 4.37 GB DOWNLOAD

Windows Server 2016 Essentials

Windows Server 2016 Essentials Password: alldcm.com – Windows Server 2016 Essentials. RAR: Windows Server 2016 Essentials (x64).rar SHA1: a4c1952a4e914ff53ac60cc8508298dc29c43ff7 ISO: en_windows_server_2016_essentials_x64_dvd_9719598.iso SHA1: f210e174bee683be7e3e3b974d3f07e12a3e98ea File Size: 4.48 GB DOWNLOAD