Windows 10 Version 2009 (20H2) Consumer Editions (OS Build 19042.1237 – 2021.09)

Bản cài đặt nguyên gốc mới nhất tháng 09/2021 của Windows 10 Version 2009 (20H2) Consumer Editions (OS Build 19042.1237). Windows 10 Home Windows 10 Home N Windows 10 Home Single Language Windows 10...

Windows 10 Version 2009 (20H2) Business Editions (OS Build 19042.1237 – 2021.09)

Bản cài đặt nguyên gốc mới nhất tháng 09/2021 của Windows 10 Version 2009 (20H2) Business Editions (OS Build 19042.1237). Windows 10 Education Windows 10 Education N Windows 10 Enterprise Windows 10 Enterprise N Windows 10...

Windows 10 Version 2009 (20H2) Consumer Editions (OS Build 19042.1052 – 2021.06)

Windows 10 Version 2009 (20H2) Consumer Editions (OS Build 19042.1052 - 2021.06) Windows 10 Home Windows 10 Home N Windows 10 Home Single Language Windows 10 Education Windows 10 Education N Windows 10 Pro Windows 10 Pro...

Windows 10 Version 2009 (20H2) Business Editions (OS Build 19042.1052 – 2021.06)

Windows 10 Version 2009 (20H2) Business Editions (OS Build 19042.1052 - 2021.06) Windows 10 Education Windows 10 Education N Windows 10 Enterprise Windows 10 Enterprise N Windows 10 Pro Windows 10 Pro N Windows 10 Pro Education Windows...

Windows 10 Version 2009 (20H2) Consumer Editions (OS Build 19042.928 – 2021.04)

Windows 10 Version 2009 (20H2) Consumer Editions (OS Build 19042.928 - 2021.04) gồm các phiên bản: Windows 10 Home Windows 10 Home N Windows 10 Home Single Language Windows 10 Education Windows 10 Education N Windows...

Windows 10 Version 2009 (20H2) Business Editions (OS Build 19042.928 – 2021.04)

Windows 10 Version 2009 (20H2) Business Editions (OS Build 19042.928 - 2021.04) gồm các phiên bản: Windows 10 Education Windows 10 Education N Windows 10 Enterprise Windows 10 Enterprise N Windows 10 Pro Windows 10 Pro...

Windows 10 Version 2009 (20H2) Consumer Editions (OS Build 19042.631 – 2020.11)

Windows 10 Version 2009 (20H2) Consumer Editions (OS Build 19042.631 - 2020.11) gồm các phiên bản: Windows 10 Home Windows 10 Home N Windows 10 Home Single Language Windows 10 Education Windows 10 Education N Windows...

Windows 10 Version 2009 (20H2) Business Editions (OS Build 19042.631 – 2020.11)

Windows 10 Version 2009 (20H2) Business Editions (OS Build 19042.631 - 2020.11) gồm các phiên bản: Windows 10 Education Windows 10 Education N Windows 10 Enterprise Windows 10 Enterprise N Windows 10 Pro Windows 10 Pro...