Windows Server 2022 Version 21H2 (OS Build 20348.350)

963

– Bản cài đặt Windows Server 2022 cập nhật mới nhất tháng 11/2021 (OS Build 20348.350). Được tải trực tiếp nguyên bản từ server của Microsoft. Bản cài đặt gồm có các phiên bản sau:

Windows Server 2022 Standard
Windows Server 2022 Standard (Desktop Experience)
Windows Server 2022 Datacenter
Windows Server 2022 Datacenter (Desktop Experience)

* Info:

RAR: Windows Server 2022 Version 21H2 (OS Build 20348.350).rar
SHA-256: 7ae7d6b037c096ec2cf135c4182d0a3a067b80e51e06d213f010b6554bbc5c8e
ISO: en-us_windows_server_version_2022_updated_nov_2021_x64_dvd_e9a58f14.iso
SHA-256: 80e84ed860e7301fd206b75045bffdb9f2ebe09cc7df3eaf9982703ecf81d600
File Size: 4.81 GB

DOWNLOAD

Passwordalldcm.com