Windows 8 (OS Build 9200.16384)

464
  • Windows 8 (OS Build 9200.16384) 32 bit
  • Windows 8 (OS Build 9200.16384) 64 bit

* Lưu ý: File setup gồm có 2 phiên bản là bản Pro và bản Core. Nhập key bản nào thì cài bản đó. Nếu không nhập key sẽ tự động cài bản core.

Windows 8 (OS Build 9200.16384) 32 bit.

RAR: Windows 8 (OS Build 9200.16384) 32 bit.rar
MD5: 633be7ba5c7980668ea1a804405ef36e
ISO: en_windows_8_x86_dvd_915417.iso
MD5: 4252407333706df89a0c654924dd3f06
File Size: 2.45 GB

DOWNLOAD

Password: alldcm.com

Windows 8 (OS Build 9200.16384) 64 bit.

RAR: Windows 8 (OS Build 9200.16384) 64 bit.rar
MD5: 53ca97ba7857d8005676464039c72f58
ISO: en_windows_8_x64_dvd_915440.iso
MD5: 0e8f2199fae18fe510c23426e68f675a
File Size: 3.33 GB

DOWNLOAD

Password: alldcm.com