Windows 10 Enterprise 32 bit cập nhật 02/2016 ISO

Info: File Name: Windows 10 V1511 Enterprise Updated 02 2016 X86.rar Size: 2.89 GB MD5: 7c9998be955aba02d4f097d0e715d8b9 Download: Fshare Password: alldcm.com

Windows 10 Enterprise 64 bit cập nhật 02/2016 ISO

Info: File Name: Windows 10 V1511 Enterprise Updated 02 2016 X64.rar Size: 3.89 GB MD5: 9cf76a23b520fa02811c88770d16f5f0 Download: Fshare Password: alldcm.com

Updated 2_Windows 10 Pro+Home 32 bit V1511 (TH2) ISO

Info: File Name: Updated 2_Windows 10 Pro+Home 32 bit V1511 (TH2).rar Size: 3.15 GB MD5: 085fe1547fcb6cab55d1a13236bfab3d Download: Fshare Password: alldcm.com

Updated 2_Windows 10 Pro+Home 64 bit V1511 (TH2) ISO

Info: File Name: Updated 2_Windows 10 Pro+Home 64 bit V1511 (TH2).rar Size: 4.15 GB MD5: 2332df6788a8e519a7638a667c5118ef Download: Fshare Password: alldcm.com

Windows 10 Pro+Home 32 bit V1511 (TH2) ISO

Info: File Name: Updated 1_Windows 10 Pro+Home 32 bit V1511 (TH2).rar Size: 3.09 GB MD5: 64389f7f065036fdfceae6e2d831d831 Download: Fshare Password: alldcm.com

Windows 10 Pro+Home 64 bit V1511 (TH2) ISO

Info: File Name: Updated 1_Windows 10 Pro+Home 64 bit V1511 (TH2).rar Size: 4.11 GB MD5: 01a022dd3a6a45886101aa3ad6dac5d9 Download: Fshare Password: alldcm.com

Windows 10 V1511 Threshold 2 (TH2) First Release X86 ISO

Info: File Name: Windows 10 V1511 (TH2) First Release X86.rar Size: 2.82 GB MD5: 86262312b71d93e86fedc01c2db0d79c Download: Fshare Password: alldcm.com

Windows 10 V1511 Threshold 2 (TH2) First Release X64

Info: File Name: Windows 10 V1511 (TH2) First Release X64.rar Size: 3.37 GB MD5: 80f950350ebd35cecdebeca017c4b79c Download: Fshare Password: alldcm.com

Windows 10 V1511 Final 05 2016 (X64-X86) AIO ISO

Bản cài đặt dạng ISO AIO gồm 32 và 64 bit của Windows 10 phiên bản 1511 final. Được cập nhật đến tháng 05/2016. Bao gồm: Windows 10 Pro VL X86 Windows 10 Pro...

Bài Mới